Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Staalo.nl

Leveringsvoorwaarden van Staalo.nl

Leveringsvoorwaarden STAALO                                                                                  

Levering geschiedt volgens de bijgevoegde algemene voorwaarden van de Metaalunie en onderstaande punten: 

Download hier de leveringsvoorwaarden in PDF

 1. Projectvoorbereiding
 2. Staalo bereidt het project uitsluitend voor op basis van door Staalo ingemeten maten. Als een klant zelf de maatvoering doorgeeft, ligt de volledige verantwoordelijkheid hiervan bij de klant.
 3. Resulterende uittrekstaten worden ter controle aan de klant voorgelegd en afgetekend. Enkel en alleen deze getekende uittrekstaten vormen voor Staalo de basis voor productie en montage. Staalo blijft verantwoordelijk voor aantallen, draairichting en maatvoering. De klant is verantwoordelijk voor de esthetische waarden van het product (o.a. kleur, glasopeningen).
 4. Afwijkingen tussen uittrekstaat na ondertekening en de feitelijke bouwsituatie en eventueel hieruit voortkomende wijzigings-, herstel- en/of annuleringskosten met betrekking tot zowel productie als montage zijn voor rekening van de klant. Voor eventuele gevolgschade (te late oplevering, enz.) is Staalo nadrukkelijk niet aansprakelijk.
 5. Planning en afroepen
 6. Staalo baseert haar productie en montage op basis van 7-8 weken na het inmeten van uw stalen deur(en) en/of trapleuningen
 7. Het vervroegen van montage is alleen mogelijk na voorafgaand overleg en indien de productieplanning dit toelaat.
 8. Bij (langdurig) uitstel van montage (> 14 weken na het inmeten, tenzij anders overeengekomen) behoudt Staalo zich het recht voor om opslagkosten voor reeds geproduceerde materialen in rekening te brengen.
 9. Bij het afroepen van kleinere aantallen, in afwijking van de overeengekomen montageafspraken, zijn er (aanvullende) toeslagen voor dagproductie en behandelingskosten van toepassing. Deze worden zonder verdere aankondiging of overleg op betreffende montagefacturen in rekening gebracht
 10. Situatie op montageadres
 11. Voor het uitladen van de materialen dient de toegang vanaf het lospunt tot en in de woningen vrij te zijn van obstakels (sleuven, steigers, wegopbrekingen, enz.).
 12. Indien verticaal transport noodzakelijk is, wordt dit tijdens het inmeten besproken. Eventuele kosten voor verreiker, kraan, hoogwerker, enz. worden aan de klant doorbelast.
 13. Staalo dient tijdens de montage gebruik te kunnen maken van parkeergelegenheid van 8 meter lang, gelegen op maximaal 50 meter van de ingang van het desbetreffende montageadres, tenzij Staalo uitdrukkelijk instemt met parkeergelegenheid op grotere afstand.
 14. Wanden, vloeren en sparingen moeten montageklaar zijn, in overeenstemming met het overeengekomen sparingmaten-overzicht, inclusief eventuele noodzakelijke voorzieningen.
 15. De aanwezigheid van leidingen (zoals vloerverwarming), met betrekking tot de montage, moet worden aangegeven. Als dit niet is aangegeven, kan Staalo niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
 16. Voor de afwerking van de spleet tussen de stalen constructie en de wanden/plafond (maximaal 5mm, tenzij anders vermeld) is de klant verantwoordelijk, tenzij anders is overeengekomen.
 17. Controle en montagebonnen
 18. Aan het einde van elke montage overhandigt de monteur een ingevulde montagebon aan de klant. De klant ondertekent deze bon en verklaart zich hiermee akkoord met de kwaliteit en kwantiteit van geleverde producten, evenals de uitgevoerde montage.
 19. Als de klant niet aanwezig is, moet een andere bevoegde persoon namens hem tekenen.
 20. Op de montagebon moeten ook alle geconstateerde afwijkingen worden vermeld. Bij ontevredenheid over de geleverde diensten van de monteur moet ter plekke contact worden opgenomen met Staalo.
 21. Afwijkingen en meerwerk
 22. Als geleverde producten niet aan de eisen voldoen door nalatigheid van Staalo, zal de monteur een afweging maken. Als het product met een servicebezoek kan worden hersteld, wordt het product als gemonteerd beschouwd en volgt er een kosteloos servicebezoek. Als reparatie niet mogelijk is, wordt het product in beginsel retour genomen en als niet gemonteerd beschouwd, waarna een herstellevering en -montageafspraak volgt.
 23. Als is overeengekomen dat de klant materialen levert, zoals het monteren van hang- en sluitwerk, moeten deze materialen op de dag van montage aanwezig zijn.
 24. Meerwerk wordt alleen uitgevoerd op verzoek van de klant. Dit verzoek kan worden ingediend bij de monteur of de contactpersoon bij Staalo. Indien mogelijk wordt dit meerwerk direct op de montage dag uitgevoerd. Als een aparte montage afspraak moet worden ingepland, worden de werkzaamheden op regiebasis uitgevoerd en aan de klant doorbelast.
 25. Garantie en betaling
 26. Op de afgenomen producten en montage ontvangt u 12 maanden garantie.
 27. Voordat de producten bij u thuis worden geleverd of geïnstalleerd, verzoeken wij u om een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag. Na ontvangst van uw bevestiging per e-mail van de opdracht, sturen wij u een factuur voor deze aanbetaling. Twee weken voor de levering ontvangt u een factuur voor de resterende 40% van het totaalbedrag. Wij verzoeken u vriendelijk om beide facturen uiterlijk een week voor de afgesproken datum op ons bankrekeningnummer bij te schrijven. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, zijn wij genoodzaakt om de leverings- of montageafspraak te verzetten en deze opnieuw in te plannen na ontvangst van de betaling. Het resterende bedrag van 10% wordt gefactureerd na voltooiing van de levering of montage en ontvangen wij graag binnen 7 dagen na de factuurdatum. Voor bestellingen zonder montage verzoeken wij om een aanbetaling van 50% nadat u de opdracht schriftelijk per e-mail heeft bevestigd, en de overige 50% dient te worden voldaan voorafgaand aan de levering.
 28. Ontbindende voorwaarden
 29. Bij afwijkend handelen van aannemer t.o.v. bovenstaande voorwaarden, behoudt Staalo zich het recht voor de montageactiviteit(en) te beëindigen. Eventueel reeds gemaakte kosten, evenals eventuele gevolgschade voor Staalo, zullen bij de klant in rekening worden gebracht. Staalo sluit aansprakelijkheid voor eventuele directe of gevolgschade in deze gevallen nadrukkelijk uit.
 30. Bij onenigheid c.q. ontevredenheid met betrekking tot geleverde materialen en/of uitgevoerde montageactiviteiten kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop, via info@staalo.eu
 31. Voor het overige zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Metaalunie van toepassing.